Kaymakamlık Sınavı Soru Çözme grubu kurulmuştur.

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

adsense

27 Mayıs 2012 Pazar

Kpss p31 puan türü ve İl Planlama Uzman Yardımcılığı

İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Kpss Puan Türü: KPSSP-31

18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar hükümlerine göre düzenlenmiştir.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.
Yukarıda tanımlandığı gibi, A Grubu Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılır.
KPSS NASIL YAPILMAKTADIR?

Sınav Cumartesi ve Pazar günleri ikişer oturumda yapılmaktadır.
CUMARTESİ SABAH OTURUMU

Genel Yetenek:
Matematik 30 soru
Türkçe 30 Soru

Genel Kültür:
Tarih: 30 soru
Coğrafya:18 soru
Anayasa: 12 soru

Toplam : 120 soru
Sınav Süresi : 2 saattir
Not : KPSS İngilizce sınavı ise sabah oturumdan sonra devam edecektir.
CUMARTESİ ÖĞLE OTURUMU

Eğitim Bilimleri
Gelişim Psikolojisi: 12 soru
Öğrenme Psikolojisi: 30 soru
Rehberlik: 18 soru
Program Geliştirme: 12 soru
Eğt. Bil. Giriş ve Sınıf Yön. 6 soru
Öğretim Yöntem Tek. 24 soru
Ölçme ve Değerlendirme 18 soru
Toplam : 120 soru Sınav Süresi: 2,5 saattir
PAZAR SABAH OTURUMU

(Sınav süresi 210 Dakika)
a) Hukuk
b) İktisat
c) İşletme
d) Maliye
e) Muhasebe
PAZAR ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU
(Sınav süresi 210 Dakika)

a) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
b) Ekonometri
c) İstatistik
d) Kamu Yönetimi
e) Uluslararası İlişkiler
Not: Memur Adayları sadece sabah oturumuna, Öğretmen Adayları her iki oturumda girmek zorundadır. A grubu adayları Genel kültür genel yetenek testinin yanısıra hesaplanmasını istedikleri puan türününün bileşimindeki alanlara (örn: iktisat oturumu, kamu yönetimi oturumu) girmelidirler.
KPSS 31 puanı %20 Genel Yetenek netlerinizden, %20 Genel Kültür netlerinizden, %20 İktisat netlerinizden, %20 Maliye netlerinizden, %10 İstatistik netlerinizden ve %20 Kamu Yönetimi netlerinizden alınarak hesaplanmaktadır. A grubu kadrodur. Dolayısıyla genel kültür genel yetenek sınavının yanısıra pazar günü öğleden önce ve sonra olmak üzere iki oturumda yapılan alan bilgisi testlerinden ilgili puanınızın da hesaplanmış olması gerekmektedir.

DİKKAT! İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKEN KPSS P31 PUAN TÜRÜNÜN BİLEŞİMİNDE YABANCI DİL TESTİ YOKTUR. ANCAK İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINDA YABANCI DİL SORUSU VARDIR!

Yabancı dil testini cevaplamanız diğer puan türlerinizin hesaplanması için gerekmektedir.
İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

İçişleri Bakanlığına bağlı İl Planlama Uzman yardımcılığı (KPSSP31) ile Devlet Planlama teşkilatına bağlı Devlet Planlama Uzman yardımcılığı(KPSSP04) birbiriyle karıştırılmaması gereken A grubu kadrolardır.
Sınav ilanı genellikle her yıl Ocak ayı içerisinde www.icileri.gov.tr adresinde yayımlanmakta. Başvurular ise elektronik ortamda genellikle Şubat ayı içerisinde tamamlanmaktadır. Alınacak kadro adedi genellikle yıllık 40 kişidir.
Sınava başvururken bakanlığın web sayfasında yayımlanan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak başvuru yapılacaktır. İş Talep formunda ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavı kazansalar bile sınavları iptal edilir. Ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İl Planlama uzman yardımcılığı kısaca İPUY sınavına başvurular posta yoluyla kabul edilmemektedir. Başvurular yalnızca elektronik ortamdan İş talep formu doldurularak kabul edilmektedir.
İPUY sınavı konuları İktisat, Maliye, istatistik, Hukuk, idari Bilimler, Türkçe, inkılap Tarihi ve Yabancı dil konularında sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Kpss p31 puanınızın hesaplanmasında katsayısı olmayan yabancı dil sınavı burada karşımıza çıkacaktır.
Alım sayısı genellikle 40-50 arasındadır. Alımlar yıllık olarak yapılır. Mülakata ise yönetmelik gereği alınacakkişi sayısının 4 katı ile çarpılması sonucu elde edilecek sayıda aday davet edilir. Mülakat Ankara'da yapılır.
Kazananların listesi İcisleri bakanlığının doğu ve batı kapıları ile web sayfasında ilan edilir.
İPUY sınavına girebilmek için KPSSP31 paunınız 90 ve üzerinde olmalıdır. Sınav ilanında 70 olarak yazar ancak, alınacak kişiler üstten sıralama yöntemiyle sınava çağrılacakları için genellikle 90 puan ve üzeri KPSSP31 puanına sahip adaylar sınava davet edilirler.
İl planlama uzman yardımcılarından taşrada görev yapanlara genellikle lojman tahsis edilmektedir. Ayrıca maaşlarına ek olarak Köydes katkısıve çocuk yardımı da almaktadırlar.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İL PLANLAMA UZMAN YRD.

İçişleri bakanlığı il planlama uzman yardımcısı olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. İlk önce bu şartlardan bahsetmek gerekir. Bunlar :
1- Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdari Bilimler, İşletme ve İstatistik alanlarında dört yıl süreli Fakülte veya Yüksekokul mezunlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli Fakültelerden mezun olmak,
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
3- Son müracaat tarihi itibari ile 35 yaşını (2011 ilgili yönetmeliğin değişmesiyle pek çok a grubu kadroda yaş sınırı 30 dan 35 yaşa yükseltilmiştir.) doldurmamış olmak
4- Erkekler için askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.(Ancak, müracaat tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan en geç 05.01.2006 tarihinde terhis olacaklar sözlü sınava kabul edilirler. Bunlar Birliklerinden terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)
5- Araştırmacı, düşündüğünü anlatabilme ve karşısındakini inandırabilme yeteneğine, analiz, sentez ve yorum gücüne sahip olmak,
6- Memleketin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,
7- Personeli Seçme Sınavı (KPSSP31) puanı 70 ve üzeri olmak,
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :

1- Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, (T.C. Kimlik Numaralı)
3- ( KPSSP 31) Sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,
4- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden veya internetten (www.icisleri.gov.tr) temin edilerek doldurulmuş resimli İş Talep Formu,
GÖREVLER :

İl Planlama Uzman Yardımcısı görev aldığı birimdeki il planlama uzmanının görevlerini, uzmanın belirlediği sınırlar içinde ve onun denetim ve gözetiminde yürütür.
1. Bol bol il envanteri hazırlanır ve internet ortamında bakanlığa aktarılır. bunu genelde memurlar yapar , denetimi ise uzmanlar gerçekleştirir.
2. Kamu yatırımları takip edilir.
3. Yılda 4 kez vali başkanlığında kamu yatırımlarının görüşüldüğü il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlenir.
4. Bol bol brifing hazırlanır. bakanlara , devlet büyüklerine.
5. Faaliyet raporları hazırlanır.
6. İlin stratejik planlaması yapılır.
7. Özel yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunulur.
8. İlin ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili çalışmalar yapılır.(uzmanlar)
9. Uzman yardımcıları 6 ayda bir yaptıkları çalışmaları bir raporla bakanlığa sunar.
10. Her türlü rapor, bilgi notu vs. hazırlanır.
11. Kamu yatırımları denetlenir.
12. Valinin verdiği diğer bütün görevler yapılır.
UZMANLIK KARİYERİ:

İl Planlama Uzman Yardımcılığı,  il ve ilçe planlama birimlerinin Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışında kalan uzmanlık kariyerinin ilk basamağını teşkil eder.
Uzmanlık kariyerinin ikinci basamağı Planlama Uzmanlığı Yönetmelik hükümlerine göre kazanılacak  İl Planlama Uzmanlığıdır.
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışında kalan daire başkanlıklarına ve il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne atanabilmek için  İl Planlama Uzmanlığı sıfatını kazanmış olmak şarttır.
SORUMLULUK:

İl planlama uzman yardımcısı illerde il planlama ve koordinasyon müdürüne, uzman yardımcıları bağlı olduğu uzmana karşı kendisine verilen görevlerin zamanında, mevzuata, kalkınma plan ve programlarında yer alan esaslara, Bakanlık genel hizmet politikası ile valiliğin çalışma esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden sorumludur.
ÖZLÜK HAKLARI:

Planlama uzmanları ve yardımcıları içerisinde bulundukları memurluk derecesine göre aylık ücret alırlar. Güncel ücretler ve diğer özlük hakları şöyledir.
1 ve 2. Derece İl Planlama Uzman yardımcıları için getirilen düzenlemeler;
Özel Hizmet Tazminatı (ÖHT): 130 + 20 denetim tazminatı = 150
Ek Ödeme: 140
Yaklaşık Maaş (Ocak 2012): 2.800 TL. (+ 2012 zammı= 3.000 civarı)
3 ve 4. Derece İl Planlama Uzman yardımcıları için getirilen düzenlemeler;
ÖHT: 125+ 20 denetim = 145
Ek Ödeme: 135
Yaklaşık Maaş (Ocak 2012): 2.570-2.600 TL. (+ 2012 zammı= 2.800 civarı)
5 ve 6. Derece İl Planlama Uzman yardımcıları için getirilen düzenlemeler;
ÖHT: 125 + 20 denetim = 145
Ek Ödeme: 130
Yaklaşık Maaş (Ocak 2012): 2.550TL. (+ 2012 zammı= 2.750 civarı)
Diğer İl Planlama Uzman Yardımcıları için getirilen düzenlemeler;
ÖHT: 92 + 20 denetim = 112
Ek Ödeme: 125
Yaklaşık Maaş (Ocak 2012): 2.200 TL. (+ 2012 zammı= 2.400 civarı)
YÜKSELME KOŞULLARI:

Daire Başkanlığı için 10 yıl uzmanı olarak çalışmak gerekmektedir. Bunun haricinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarındaki bütün müdürlük kadrolarına da atanma imkânı vardır.

Davet

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

Popüler Yazılar